จบแล้วเป็นพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (Nurse Aid) / ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยทันตกรรม ผู้ช่วยเภสัช / คลินิคสถาบันเสริมความงาม ฯลฯ
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน ได้มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถมีระเบียบวินัย มีศีลธรรม จริยธรรม ขยันอดทน ประหยัด กตัญญูและช่วยเหลือตัวเอง ครอบครัวและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้ครอบครัว